top of page

REGULAMIN POINT DANCE STUDIO

Kotwica 1

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnictwo w zajęciach polega i rozumiane jest jako czynny udział w zajęciach tanecznych/kursach tańca (dalej „Zajęcia Taneczne”) - organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej. Celem zajęć jest wypracowanie i kształcenie postaw artystycznych oraz sportowych w dziedzinie ruchu i tańca oraz jego kultury, nawiązywanie i rozwój relacji międzyludzkich oraz wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej, psychicznej i motorycznej.

2. Point Dance Studio sp. z o. o. (dalej „Point Dance Studio”) z siedzibą przy ul. Podgórna 15, 61-828 Poznań, działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach swojej działalności organizuje Zajęcia Taneczne oraz wydarzenia taneczne zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.pointdancestudio.pl
 

3. Na Zajęcia Taneczne prowadzone przez Point Dance Studio może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat, oraz osoby nieletnie - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant”).

 

4. Point Dance Studio deklaruje organizację Zajęć Tanecznych na profesjonalnym poziomie różnych stopni zaawansowania. Zapewniamy najwyższy poziom jakości i wiedzy przekazywanej naszym Kursantom. Instruktorzy prowadzący Zajęcia Taneczne są wykwalifikowani w swoich dziedzinach tańca, aktywnymi zawodowo tancerzami i stale podnoszą swoje kwalifikacje jako tancerze i instruktorzy tańca. Point Dance Studio zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz profesjonalną infrastrukturę sal tanecznych.

 

5. Zapisanie się na Zajęcia Taneczne organizowane przez Point Dance Studio oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Point Dance Studio jest jednoznaczne z akceptacją przez Kursanta niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz postanowień klauzuli RODO, która jest dostępna w: poniższym Regulaminie, siedzibie studia na recepcji, oraz na stronie internetowej. Klauza RODO jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy uczestnikiem Zajęć Tanecznych jest osoba niepełnoletnia, Regulamin oraz zgodę RODO akceptuje opiekun prawny Kursanta. 

 

6. Point Dance Studio organizuje Zajęcia Taneczne w formie zajęć:

❐ Open (dalej „Open”)

❐ Grupy Zamknięte (dalej „Grupa Zamknięta”)

❐ Grupy Początkujące (dalej „Grupa Początkująca”)

 

W zajęciach Open mogą brać udział wszyscy Kursanci Point Dance Studio posiadający wykupiony karnet lub pojedyncze zajęcia. 

Zajęcia Open są oznaczone w grafiku kolorowym kwadratem.

W zajęciach Grup Zamkniętych mogą brać udział tylko członkowie danej Grupy.

Wyjątkiem są zajęcia Grup Początkujących, które również oznaczone są jako zajęcia Open - do tych grup można dołączać w każdym momencie trwania sezonu i może w niej uczestniczyć każdy Kursant.  

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Aby zostać Kursantem i móc uczestniczyć w Zajęciach Tanecznych Open oraz Grup Początkujących nie trzeba wcześniej się na nie zapisywać. Zapisu na wybrane Zajęcia Taneczne lub do danej Grupy można dokonać przy pierwszej wizycie w recepcji studia lub poprzez e-mail: pointdancestudioinfo@gmail.com bądź środki komunikacji internetowej dostępne na portalach Facebook, Instagram.

 

2. Liczba miejsc w Grupach oraz na zajęciach Open jest ograniczona i decyduje o niej właściciel studia.

 

3. Każdy pełnoletni Kursant uczęszczający na Zajęcia Taneczne zobowiązany jest przy pierwszej wizycie w Point Dance Studio do podpisania druku, w treści którego zobowiązuje się do akceptacji oraz wyraża zgody:

❐ akceptacja Regulaminu wraz z klauzulą RODO

❐ zgoda na przetwarzanie danych osobowych

❐ zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

Każdy niepełnoletni Kursant uczęszczający na Zajęcia Taneczne zobowiązany jest do dostarczenia druku podpisanego przez opiekuna prawnego, w treści którego  opiekun prawny zobowiązuje się do akceptacji oraz wyraża zgody:

❐ zgoda na uczestnictwo dziecka w Zajęciach Tanecznych

❐ akceptacji Regulaminu wraz z klauzulą RODO

❐ zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz swoich 

❐ zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 

Dostarczenie druku ze zgodami i akceptacją Regulaminu jest obowiązkiem każdego Kursanta. Uczestnictwo w Zajęciach Tanecznych i przebywanie w siedzibie Point Dance Studio jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Druk zawierający wszystkie zgody dostępny jest na stronie internetowej www.pointdancestudio.pl w zakładce Regulamin oraz na recepcji studia.

 

§3 KARNETY I OPŁATY

1. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego karnetu Open lub karnetu Grupy. Kursant może wykupić:

 

❐ KARNET OPEN 

- pojedyncze zajęcia,

- 4 wejścia,

- 8 wejść,

- Full Pass (wejście na wszystkie zajęcia Open w danym miesiącu).

 

❐ KARNET GRUPY

- 8 zajęć Grupy,

- 8 zajęć Grupy + 4 Open,

- Full Pass (wejście na zajęcia Grupy + wszystkie zajęcia Open w danym miesiącu) 


 

Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego karnetu Open lub karnetu Grup wg. aktualnego cennika znajdującego się na stronie www.pointdancestudio.pl oraz na recepcji studia. 

 

Karnety są imienne i dotyczą jednego Kursanta. Nie można przekazywać zakupionego dla siebie karnetu innej osobie. W przypadku gdy Kursant będzie próbował wejść na Zajęcia Taneczne na nie swój karnet - zostaje na niego nałożona opłata w wysokości ceny karnetu Open Full Pass w danym miesiącu, a karnet na który próbował wejść traci ważność. Każdy karnet ważny jest do końca miesiąca w którym został zakupiony. Zajęcia niewykorzystane przez Kursanta w danym miesiącu nie przechodzą na następny miesiąc.


2. Płatności za Grupy należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku pierwszej wizyty Kursanta w studio po 10-tym dniu danego miesiąca należy opłacić karnet w trakcie tej wizyty. Brak wpłaty w terminie skutkuje wzrostem ceny karnetu do ceny karnetu Open Full Pass. Uczestnictwo w zajęciach bez wcześniejszego opłacenia karnetu będzie możliwe tylko po zgłoszeniu się na recepcji oraz uzyskaniu pozwolenia na uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie Grup znajdują się w §5.

 

3. Kupiony karnet (w przypadku Grup Zamkniętych zadeklarowany do opłaty do 10-ego dnia miesiąca) nie podlega modyfikacji - nie można zamienić go na karnet z mniejszą lub większą ilością zajęć. Po wykorzystaniu karnetu i chęci wejścia na kolejne zajęcia Open, należy dokupić karnet na zajęcia wg cennika zajęć Open.

4. Koszt karnetów miesięcznych dla Grup (§5) to kwota zryczałtowana i nie zmienia się w zależności od ilości zajęć Grupy w miesiącu (bazowa ilość to 8 zajęć Grupy). W przypadku braku zajęć Grupy np. okresu świąt, ferii, itp. Kursanci otrzymują ekwiwalent jednych zajęć Open za każde zajęcia Grupy, które się nie odbyły.

5. Nieobecność Kursanta na zajęciach nie jest powodem do zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie karnetu.

6. W przypadku opóźnienia w płatności, Kursant zobowiązany jest do skonsultowania sytuacji w recepcji lub z właścicielem studia.

7. Opłat za karnety można dokonać gotówką w recepcji Point Dance Studio, lub przelewem.

 

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Aby uczestniczyć w Zajęciach Tanecznych należy mieć ważny karnet. Pierwsze zajęcia Kursanta w Point Dance Studio są darmowe. W przypadku próby kilkukrotnego wejścia przez jednego Kursanta na darmowe pierwsze zajęcia - zostaje na niego nałożona opłata w wysokości 120 zł. 

 

2. Przed wejściem na KAŻDE zajęcia, każdy Kursant (bez wyjątków) okazuje ważny karnet na recepcji w celu przybicia pieczątki, i weryfikacji karnetu. W przypadku wejścia na zajęcia bez podbitej pieczątki - na Kursanta naliczona zostaje opłata w wysokości 120 zł.

 

3. Przed wejściem na KAŻDE zajęcia każdy Kursant (bez wyjątków) wpisuje się na listę obecności danych zajęć, która znajduje się na recepcji oraz okazuje ważny karnet. Każdy Kursant wpisuje się na listę WŁASNORĘCZNIE. W przypadku nie wpisania się na listę, Kursant nie będzie mógł uczestniczyć w danych zajęciach i nie przysługuje mu zwrot za wykorzystane wejście. W przypadku gdy Kursant wpisuje poza sobą dodatkową osobę na listę, na Kursanta naliczona zostaje opłata w wysokości 120 zł.

4. Na salach tanecznych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ dotykania luster oraz opierania się o lustra.

5. Kursanci zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste i sportowe, przed przystąpieniem do Zajęć Tanecznych. W przypadku zajęć High Heels obowiązkowe jest posiadanie nakładek na obcas szpilki, które zapobiegają uszkodzeniu parkietu.

 

6. Kursanci dbają o kulturę osobistą, przestrzeganie ogólnoprzyjętych norm społecznych oraz poszanowanie wspólnej przestrzeni dla wszystkich Kursantów jaką jest siedziba Point Dance Studio. Kursanci dbają o higienę osobistą - w szczególności o zmienne obuwie i świeży strój do ćwiczeń.

7. Point Dance Studio zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym miesiącu. W szczególnych przypadkach Point Dance Studio zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia zajęć na inny dzień.

8. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach, instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i studia bez możliwości zwrotu części lub całości poniesionych przez Kursanta kosztów zakupu karnetu.

 
9. Podczas zajęć tanecznych telefony Kursantów powinny być wyciszone.

Nagrywanie zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia.


§5 GRUPY ZAMKNIĘTE

1. Sezon 2024 rozpoczyna się 1 lutego 2024 r. a kończy 21 czerwca 2024 r.


2. Grupy Zamknięte, to grupy które na grafiku zajęć reprezentowane są przez pozycje, które nie posiadają w narożniku oznaczenia z kwadratem (nie są oznaczone jako zajęcia Open). Członek Grupy zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia Grupy oraz indywidualnego rozwijania swoich umiejętności tanecznych, współpracy z Grupą oraz pracy przy tworzeniu choreografii na zawody, pokazy itp. W przypadku nieobecności na dużej ilości zajęć, instruktor prowadzący może podjąć decyzje o wykluczeniu danej osoby z projektu nad którym Grupa obecnie pracuje lub podjąć decyzje o usunięciu danej osoby z Grupy.

 

3. Kursant Grup Zamkniętych zobowiązany jest do przestrzegania zapisów §4 pkt.2 oraz pkt.3. To jest:

„Przed wejściem na KAŻDE zajęcia, każdy Kursant (bez wyjątków) okazuje ważny karnet na recepcji w celu przybicia pieczątki, i weryfikacji karnetu. W przypadku wejścia na zajęcia bez podbitej pieczątki - na Kursanta naliczona zostaje opłata w wysokości 120 zł."

 

„Przed wejściem na KAŻDE zajęcia każdy Kursant (bez wyjątków) wpisuje się na listę obecności danych zajęć, która znajduje się na recepcji oraz okazuje ważny karnet. Każdy Kursant wpisuje się na listę WŁASNORĘCZNIE. W przypadku nie wpisania się na listę, Kursant nie będzie mógł uczestniczyć w danych zajęciach i nie przysługuje mu zwrot za wykorzystane wejście. W przypadku gdy Kursant wpisuje poza sobą dodatkową osobę na listę, na Kursanta naliczona zostaje opłata w wysokości 120 zł."

 

4. Grupy Zamknięte zobowiązane są do opłacania karnetów zgodnie z §3 pkt.2 niniejszego regulaminu. To jest:
„Płatności za Grupy należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku pierwszej wizyty Kursanta w studio po 10-tym dniu danego miesiąca należy opłacić karnet w trakcie tej wizyty. Braku wpłaty w terminie skutkuje wzrostem ceny karnetu do ceny karnetu Open Full Pass. Uczestnictwo w zajęciach bez wcześniejszego opłacenia karnetu będzie możliwe tylko po zgłoszeniu się na recepcji oraz uzyskaniu pozwolenia na uczestnictwo w zajęciach."

5. Przynależność do Grupy Zamkniętej wiąże się z systematyczną obecnością, a nieobecność Kursanta na zajęciach nie zwalnia z opłaty miesięcznej, z wyjątkiem udokumentowanych poważnych kontuzji, lub zdarzeń losowych niezależnych od Kursanta wykluczających udział Kursanta w zajęciach przez co najmniej 3 tygodnie.

W przypadku zaistnienia takich sytuacji, każda z nich zostanie rozpatrzona indywidualnie a ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Point Dance Studio.


6. Grupy Zamknięte mogą korzystać nieodpłatnie z małej sali studia (jeśli nie odbywają się na nich zajęcia lub ustalone wcześniej treningi) w godzinach funkcjonowania studia lub podczas obecności właściciela, a także z pozostałych sal po wcześniejszych ustaleniach z właścicielem studia. Dla osób spoza Grup Zamkniętych oraz niezwiązanych w inny sposób z Point Dance Studio dostęp do sal jest zawsze płatny.
 

7. Kursant, który jest członkiem Grupy Zamkniętej Point Dance Studio nie może być równocześnie członkiem innej grupy tanecznej, formacji, zespołu tanecznego, niezwiązanymi z Point Dance Studio - bez konsultacji z instruktorami prowadzącymi daną Grupę, a także właścicielami studia. Głos decydujący odnośnie możliwości przynależenia do Grupy ma właściciel Point Dance Studio. W przypadku wyrażenia zgody, dany kursant ma obowiązek poinformować drugi podmiot/grupę, o uczestnictwie w zajęciach Grupy Zamkniętej w Point Dance Studio.

8. Z chwilą gdy Kursant rezygnuje z uczestnictwa w Grupie Zamkniętej - nie jest zobowiązany do żadnych opłat w przyszłych miesiącach. Aby zrezygnować z udziału w Grupie należy PRZED rozpoczęciem nowego miesiąca poinformować o tym Point Dance Studio w formie pisemnej - w wiadomości mailowej, lub wiadomość przez fanpage Point Dance Studio na Facebooku. Brak informacji o rezygnacji z Grupy PRZED rozpoczęciem danego miesiąca skutkuje naliczaniem pełnej opłaty za karnet Grupy Zamkniętej na dany miesiąc i przyszłe miesiące oraz obowiązek opłaty karnetu, bez żadnych wyjątków.

 

9. Niewykorzystane przez Kursanta zajęcia Grupy które się odbyły, nie są zamienne na zajęcia Open. 

 

§6 ZMIANY W GRAFIKU ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA

1. Point Dance Studio powiadamia Kursantów o aktualnym grafiku na obecny dzień, ewentualnych zastępstwach  lub odwołaniu zajęć przy pomocy codziennej relacji Instastory na platformie Instagram.

2. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia, Point Dance Studio organizuje zastępstwo bądź przekłada zajęcia na inny dzień. W wyjątkowych sytuacjach Point Dance Studio zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, łączenia zajęć lub zmiany ich kolejności oraz liczby. Wpływ na to mogą mieć niedyspozycja instruktora, święta, sytuacje losowe, remonty studia, święta, okresy wakacji zimowych i letnich itp.

 

§7 BEZPIECZEŃSTWO

1. Na salach obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ dotykania luster, opierania się o lustra, oraz siadania pod nimi.

 

2. Kursanci zobowiązują się do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa BHP, przepisów przeciwpożarowych panujących w siedzibie i budynku Point Dance Studio.

 

3. Na terenie Point Dance Studio obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów i substancji, materiałów łatwopalnych, oraz używania otwartego ognia. Niestosowanie się do tego przepisu skutkuje natychmiastowym wyproszeniem z siedziby i budynku studia.

4. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia Kursanta. Kursant biorący udział w zajęciach oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez niego ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w Zajęciach Tanecznych na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem Zajęć Tanecznych.

5. Zapisując się na Zajęcia Taneczne w Point Dance Studio, Kursant jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w Zajęciach Tanecznych uczestniczy na własną odpowiedzialność. Point Dance Studio nie odpowiada za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałych podczas zajęć. 

Point Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Kursanta, wywołanego nadmiernym wysiłkiem w trakcie ćwiczeń. Kursanci zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

 
6. Za wszelkie rzeczy wartościowe pozostawione, zgubione, utracone na terenie studia - Point Dance Studio nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się Zajęcia Taneczne lub przekazać do przechowania na czas trwania Zajęć Tanecznych do recepcji studia. W przypadku kradzieży - uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej sytuacji.

 

7. Na terenie oraz przed budynkiem w którym mieści się Point Dance Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków oraz środków odurzających. 

Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających nie mogą brać udziału w Zajęciach Tanecznych Point Dance Studio i mają zakaz wstępu na teren studia. Konsekwencją niestosowania się do niniejszego punktu regulaminu może być zakaz brania udziału w Zajęciach Tanecznych Point Dance Studio, a także w wydarzeniach organizowanych przez studio.


8. Sprzęt grający na salach tanecznych oraz w miejscach organizowania wydarzeń obsługiwany jest tylko przez instruktorów lub pod ich nadzorem.

9. Nie tańczymy z niebezpiecznymi ozdobami na sobie np. duże kolczyki, długie wisiorki itp.

 

10. Z Zajęć Tanecznych w Point Dance Studio nie może korzystać osoba, która jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, przez wzgląd na inne osoby korzystające z dostępnych usług. Personel Point Dance Studio może uzależnić zgodę na wstęp Kursanta do obiektu, od dostarczenia orzeczenia lekarskiego i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia, potwierdzającego brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej danego Kursanta, jeżeli u personelu powstaną jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości co do jego stanu zdrowia.

 

11. Kursant odpowiada materialnie za wszelkie spowodowane przez niego szkody w Point Dance Studio oraz budynku w którym znajduje się Point Dance Studio - w wysokości 100% odtworzenia lub zakupu. W przypadku Kursantów niepełnoletnich, odpowiedzialność finansową ponosi opiekun prawny Kursanta. 

 

12. Wszystkie przedmioty, w szczególności ubrania pozostawione w szatni po zajęciach będą przechowane przez Point Dance Studio przez 7 dni. Po tym czasie zostają przekazane do kontenera PCK lub wyrzucone.

 
§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Point Dance Studio. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Point Dance Studio dla celów organizacji Zajęć Tanecznych. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia z bazy danych. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w Zajęciach Tanecznych organizowanych przez Point Dance Studio - Kursant, jego rodzic bądź opiekun prawny, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Point Dance Studio.


 

§9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Point Dance Studio (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Point Dance Studio. Po konsultacji, Point Dance Studio może wyrazić zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów na serwisach społecznościowych i w innych publikacjach – zrobionych/nagranych podczas Zajęć Tanecznych – pod warunkiem oznaczenia studia na zdjęciach, autora materiałów, podpisania gdzie zostały wykonane wraz z odnośnikiem do strony internetowej Point Dance Studio.

§10 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Point Dance Studio powstałe w wyniku jego działania.


2. Na salach obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach. Zakaz nie obowiązuje instruktorów.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

4. Point Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie przy jednoczesny poinformowaniu o tym na stronie internetowej studia www.pointdancestudio.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (klauzula RODO)

1. Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego jako Point Dance Studio sp. z o. o. zapewniamy, że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.


2. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Point Dance Studio sp. z o. o.  

Podgórna 15, 61-828 Poznań 

E-mail: pointdancestudioinfo@gmail.com

(dalej Administrator)


3. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujący celach:
- umożliwienia świadczenia usług, umożliwienie Ci korzystania z naszej oferty; np. poprzez korespondencję mailową,
- rozliczenie twoich płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi,
- prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w sposób, na który wyraziłeś zgodę,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4. Administrator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko,data urodzenia,,PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.


5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilnoprawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne. Czas przetwarzania danych osobowych zostanie określony w zgodzie z w/w Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018 r.


6. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi z zakresu księgowości, badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, marketingowe (w szczególności social media).


7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


8. Podajesz dane dobrowolnie, jednakże ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty.


9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ZGODA NA 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Każdy Kursant uczęszczający na Zajęcia Taneczne w Point Dance Studio, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tj, Dz. u. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w związku z uczęszczaniem do Point Dance Studio na Zajęcia Taneczne.

 

2. Każdy Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, utrwalonego podczas Zajęć Tanecznych, warsztatów oraz wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Point Dance Studio w materiałach promocyjnych (w przypadku osób nieletnich taką zgodę wyraża opiekun prawny). Wizerunek może być utrwalany podczas wszystkich Zajęć Tanecznych, wydarzeń lub aktywności organizowanych przez Point Dance Studio w formie nagrań wideo i zdjęć fotograficznych.

 

3. Point Dance Studio ma prawo do korzystania z wizerunku Kursanta przy tworzeniu materiałów promocyjnych, bezpłatnemu przekazywania ich sponsorom, partnerom i instytucjom wspierającym. 

4. Kursant zdaje sobie sprawę z faktu, że jego dane/dane dziecka oraz jego wizerunek mogą być wykorzystywane w takich materiałach promocyjnych/relacjach jak filmy i zdjęcia - a po opublikowaniu ich w internecie nie zawsze jest możliwość ich edytowania. Takie materiały nie będą usuwane/kasowane w wypadku braku możliwości ich edycji.

bottom of page