top of page

REGULAMIN POINT DANCE STUDIO

Kotwica 1

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Uczestnictwo w zajęciach polega i rozumiane jest jako czynny udział w zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej. Celem zajęć jest wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

1.2. Point Dance Studio  z siedzibą przy ul. Podgórnej 15, 61-828 Poznań, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Point Dance Studio organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.pointdancestudio.pl
 
1.3. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Point Dance Studio oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Point Dance Studio jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz postanowień klauzuli RODO która jest dostępna w: siedzibie studia na recepcji, na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej. Klauza  RODO  jest integralną częścią niniejszego regulaminu. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 
1.4.  Osoba małoletnia uczęszczająca na kurs taneczny zobowiązana jest do dostarczenia druku ze zgodą prawnego opiekuna (podpis oraz numer telefonu) do recepcji studia w ciągu tygodnia od uczestnictwa w pierwszych zajęciach. Druk można odebrać w recepcji studia.

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

2.1. Na kurs/zajęcia tańca prowadzony przez Point Dance Studio mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby nieletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).
 
2.2. Zapisu na wybrany kurs/zajęcia lub do danej grupy można dokonać w recepcji studia lub poprzez mail: pointdancestudioinfo@gmail.com bądź środki komunikacji internetowej dostępne na portalach Facebook, Instagram
 
2.3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej właściciel studia.

§3 OPŁATY

3.1. Opłat za wejściówki, pakiety zajęć lub karnety na wybrane kursy można dokonać gotówką w recepcji Studia, lub przelewem.

3.2. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu/pakietu:
W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić: pojedyncze zajęcia, 4 wejścia, 8 wejść, 12 wejść, Full Pass (wejście na wszystkie zajęcia w miesiącu) lub karnet na grupy zamknięte. Karnety są imienne i dotyczą jednej osoby. Każdy karnet ważny jest do końca miesiąca w którym został zakupiony.
 
3.3. Płatności za grupy zamknięte należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. Bez dokonania  opłaty za karnet / grupę nie można uczestniczyć w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach bez wcześniejszego opłacenia karnetu będzie możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu się na recepcji oraz uzyskaniu pozwolenia na uczestnictwo w zajęciach.
 
3.4. Koszt karnetów miesięcznych dla grup zamkniętych ( §5 ) to kwota zryczałtowana i nie zmienia się w zależności od ilości pojedynczych zajęć w miesiącu.
 
3.5. Nieobecność kursanta na zajęciach nie jest powodem do zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie karnetu.
 
3.6. W przypadku opóźnienia w płatności uczestnik zobowiązany jest do skonsultowania sytuacji w recepcji lub z właścicielem studia.

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

4.1. Na salach tanecznych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ dotykania oraz opierania się o lustra.
 
4.2. Przed wejściem na zajęcia każdy (bez wyjątków) wpisuje się na listę obecności, która znajduje się na recepcji oraz okazuje ważny karnet.
 
4.3. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste i sportowe, przed przystąpieniem do zajęć. W przypadku zajęć High Heels obowiązkowe jest posiadanie nakładek na szpilki, które zapobiegają uszkadzaniu parkietu.
 
4.4. Studio zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym miesiącu. W szczególnych przypadkach Point Dance Studio zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć na inny dzień.
 
4.5. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić kursanta z sali i studia.
 
4.6. Podczas zajęć tanecznych telefony kursantów powinny być wyciszone.
 
4.7  Nagrywanie zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego.
 
§5 GRUPY ZAMKNIĘTE

5.1 Sezon 2022/2023 rozpoczyna się 1 września 2022r. a kończy 28 czerwca 2023r


5.2 Grupy zamknięte, to grupy, które na grafiku zajęć reprezentowane są przez pozycje, które nie posiadają w narożniku oznaczenia z  kwadratem (nie są oznaczone jako zajęcia open). Członek takiej grupy zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia w celu rozwijania swojego tańca oraz pracy przy tworzeniu choreografii na zawody, pokazy itp. W przypadku nieobecności na dużej ilości zajęć, instruktor prowadzący może podjąć decyzje o wykluczeniu danej osoby z projektu nad którym grupa obecnie pracuje lub podjąć decyzje o usunięciu danej osoby z grupy.

 

5.3 Grupy zamknięte zobowiązane są do opłacania swoich karnetów zgodnie z podpunktem 3.3 niniejszego regulaminu. To jest:

"3.3. Płatności za grupy zamknięte należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. Bez dokonania  opłaty za karnet / grupę nie można uczestniczyć w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach bez wcześniejszego opłacenia karnetu będzie możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu się na recepcji oraz uzyskaniu pozwolenia na uczestnictwo w zajęciach."
 
5.4 Przynależność do grupy wiąże się z systematyczną obecnością, a nieobecność nie zwalnia z opłaty miesięcznej, z wyjątkiem poważnych kontuzji oraz zdarzeń losowych wykluczających udział danej osoby w zajęciach. W przypadku zaistnienia takich sytuacji, każda z nich zostanie rozpatrzona indywidualnie.


5.5 Formacje oraz grupy zamknięte, mogą korzystać nieodpłatnie z małej sali studia (jeśli nie odbywają się na nich zajęcia lub ustalone wcześniej treningi) w godzinach funkcjonowania studia lub podczas obecności właściciela, a także z pozostałych sal w ramach możliwości studia i po wcześniejszych ustaleniach z właścicielem studia. Dla osób spoza grup zamkniętych oraz niezwiązanych w inny sposób z Point Dance Studio dostęp do sal jest zawsze płatny.
 

5.6 Członek grupy zamkniętej Point Dance Studio nie może być równocześnie członkiem innej grupy tanecznej, formacji, zespołu tanecznego, niezwiązanymi z Point Dance Studio, bez konsultacji z instruktorami prowadzącymi daną grupę, a także właścicielem Point Dance Studio. Głos decydujący odnośnie możliwości przynależenia do grupy ma właściciel Point Dance Studio. W przypadku wyrażenia zgody, dany kursant ma obowiązek poinformować drugi podmiot/grupę, o uczestnictwie w zajęciach grupy zamkniętej w Point Dance Studio. 

5.7 Z chwilą gdy kursant rezygnuje z uczestnictwa w grupie/formacji - nie jest zobowiązany do żadnych opłat w przyszłych miesiącach. Aby zrezygnować z udziału w grupie należy PRZED rozpoczęciem nowego miesiąca poinformować o tym studio na recepcji/telefonicznie/w wiadomości mailowej.§6 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA

6.1. Point Dance Studio powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości umieszczonej na stronie Fanpage na Facebooku studia lub grupie zamkniętej studia na portalu Facebook lub przy pomocy relacji Instastory na Instagramie.

6.2. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia, Point Dance Studio organizuje zastępstwo bądź przekłada zajęcia na inny dzień. W wyjątkowych sytuacjach studio zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, albo zmiany ich kolejności oraz liczby. Wpływ na to mogą mieć święta, sytuacje losowe, remonty studia, święta, okresy wakacji zimowych i letnich itp.

§7 BEZPIECZEŃSTWO

7.1. Na salach tanecznych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ  dotykania oraz opierania się o lustra, oraz siadania pod nimi.

7.2 Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem Studia
 
7.3 Zapisując się na zajęcia w Point Dance Studio uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Studio Tańca nie odpowiada za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 

Studio nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia kursanta studia, wywołanego nadmiernym wysiłkiem w trakcie ćwiczeń. Kursanci studia zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i

aktualnej kondycji fizycznej.

 
7.4 Za rzeczy wartościowe pozostawione, zagubione, utracone na terenie szkoły Point Dance Studio nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej sytuacji.

 

7.5 Na terenie oraz przed budynkiem w którym mieści się Point Dance Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków oraz środków odurzających. 

Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających nie mogą brać udziału w zajęciach Point Dance Studio i mają zakaz wstępu na teren studia. Konsekwencją niestosowania się do niniejszego punktu regulaminu może być zakaz brania udziału w zajęciach Point Dance Studio, a także w wydarzeniach organizowanych przez Point Dance Studio.


7.6 Sprzęt grający na dużej sali tanecznej oraz w miejscach organizowania wydarzeń obsługiwany jest tylko przez instruktorów lub pod ich nadzorem.
 
7.7 Nie tańczymy z niebezpiecznymi ozdobami na sobie (duże kolczyki)

 

7.8 Z zajęć w Studiu nie może korzystać osoba, która jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, przez wzgląd na inne osoby korzystające z usług Studia. Personel Studia może uzależnić zgodę na wstęp kursanta do obiektu, od dostarczenia orzeczenia lekarskiego i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia, potwierdzającego brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej danego kursanta, jeżeli u personelu powstaną jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości co do jego zdrowia.

 

7.9 W związku z aktualną sytuacją pandemii wirusa COVID - 19, każdy kursant, deklaruje że:
     - Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach tanecznych w „Point Dance Studio”.

     - Nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

     - Nie zaobserwował/a niepokojących objawów takich jak gorączka, kaszel,
       dreszcze, przed wizytą w studiu.


§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI

8.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez kursantów jest Point Dance Studio. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Point Dance Studio dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia z bazy danych. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Point Dance Studio - kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji kursanta przez Point Dance Studio.
 
§9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

9.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Point Dance Studio (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Point Dance Studio. Point Dance Studio może wyrazić zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów na serwisach społecznościowych i w innych publikacjach – zrobionych/nagranych podczas zajęć – pod warunkiem oznaczenia studia na zdjęciach, bądź podpisania gdzie zostały wykonane wraz z odnośnikiem do strony internetowej studia.

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

(klauzula RODO)


10.1 Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego jako Szkoła Tańca Point Dance Studio zapewniamy,  że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.


10.2 Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Tańca Point Dance Studio  z siedzibą przy ulicy: Podgórna 15, 61-828 Poznań, (dalej My, Firma); NIP 7831732347; REGON: 362844217; mail: pointdancestudioinfo@gmail.com


10.3 Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujący celach :
                   - umożliwienia świadczenia usług, umożliwienie Ci korzystania z naszej oferty; np. poprzez korespondencję mailową
                   - rozliczenie twoich płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi;
                   - prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w sposób, na który wyraziłeś zgodę
                   - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów                                   podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;


                     Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

10.4 Administrator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, rok urodzenia/PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.


10.5 Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne.  Czas przetwarzania danych osobowych zostanie określony w zgodzie z w/w Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018 r.


10.6 Twoje dane osobowe mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi z zakresu księgowości, badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, marketingowe (w szczególności social media);


10.7 masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;


10.8 Podajesz dane dobrowolnie, jednakże ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty;


10.9 Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.

§11 WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ POINT DANCE STUDIO
 

1.1 Pierwsza rata/wpłata - w przypadku kiedy płatność na wydarzenie rozbita jest na 2 raty, traktowana jest jako zadatek. W przypadku rozbicia płatności na 3 raty - pierwsza oraz druga rata traktowane są jako zadatek. W przypadku gdy wpłata dokonana jest od razu w całości, jak zadatek traktuje się taką jej część, która stanowi równowartość pierwszej raty, przewidzianej przez organizatora.

1.2 W wyniku sytuacji losowych, niezależnych od organizatora, Point Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów prowadzących warsztaty. Zwłaszcza w przypadku braku możliwości podróży instruktora z powodów ograniczeń w przemieszczaniu się pomiędzy krajami i związanymi z tym restrykcjami.

1.3 Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu organizacji wydarzenia.

1.4 Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego w miejscu organizowanych przez Point Dance Studio wydarzeń oraz imprez.

1.5 Point Dance Studio nie odpowiada za kontuzje, uszczerbki na zdrowiu i urazy, powstałe podczas warsztatów oraz wydarzeń organizowanych przez Point Dance Studio. Każdy uczestnik bierze w nich udział w na własną odpowiedzialność. 

§12 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

12.1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Point Dance Studio powstałe w wyniku jego działania.
 
12.2 Na salach obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach. Zakaz nie obowiązuje instruktorów.
 
12.3 Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor oraz osoby, które uzyskały zgodę na wejście.

12.4 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.5 Studio zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przy jednoczesny poinformowaniu o tym na stronie internetowej studia www.pointdancestudio.pl   


 


                                                                                                                                                                                                                        POINT DANCE STUDIO

bottom of page