top of page

REGULAMIN WYDARZEŃ POINT DANCE STUDIO 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnictwo w wydarzeniach polega i rozumiane jest jako czynny udział w zajęciach tanecznych/kursach tańca/warsztatach tanecznych, imprezach (dalej „Wydarzenia”) - organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej. Celem Wydarzeń jest wypracowanie i kształcenie postaw artystycznych oraz sportowych w dziedzinie ruchu i tańca oraz jego kultury, nawiązywanie i rozwój relacji międzyludzkich oraz wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej, psychicznej i motorycznej.

2. Point Dance Studio sp. z o.o. (dalej „Point Dance Studio”) z siedzibą przy ul. Podgórnej 15, 61-828 Poznań, działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach swojej działalności organizuje Wydarzenia zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.pointdancestudio.pl oraz poszczególnych Wydarzeń ogłoszonych na platformach Facebook/Instagram.
 

3. Na Wydarzenia prowadzone przez Point Dance Studio mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby nieletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Uczestnik”).

 

4. Point Dance Studio deklaruje organizację Wydarzeń na profesjonalnym poziomie różnych stopni zaawansowania. Zapewniamy najwyższy poziom jakości i wiedzy przekazywanej naszym Uczestnikom. Instruktorzy prowadzący zajęcia podczas Wydarzeń są wykwalifikowani w swoich dziedzinach tańca, aktywnymi zawodowo tancerzami i stale podnoszą swoje kwalifikacje jako tancerze i instruktorzy tańca. Point Dance Studio zapewnia profesjonalne nagłośnienie, profesjonalną infrastrukturę sal tanecznych oraz organizowanych Wydarzeń.

 

5. Zapisanie się na Wydarzenie organizowane przez Point Dance Studio oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Point Dance Studio jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz postanowień klauzuli RODO, która jest dostępna w: poniższym Regulaminie, siedzibie studia na recepcji, oraz na stronie internetowej. Klauza RODO jest integralną częścią niniejszego regulaminu. W przypadku gdy uczestnikiem Wydarzenia jest osoba niepełnoletnia, regulamin oraz zgodę RODO akceptuje opiekun prawny Uczestnika. 

 

6. Point Dance Studio organizuje Wydarzenia w różnej formie, różnej ilości zajęć tanecznych i różnych cenach. Wszystkie informacje odnośnie formy Wydarzenia, ilości zajęć tanecznych oraz cen - są podane w poszczególnych Wydarzeniach.

 

§2 ZAPISY NA WYDARZENIA

1. Aby zostać Uczestnikiem Wydarzenia i móc w nim brać czynny udział, należy zapisać się na dane Wydarzenie - forma zapisu jest podana w konkretnym Wydarzeniu, na które Uczestnik chce się zapisać.

 

2. Liczba miejsc na Wydarzeniu jest ograniczona i decyduje o niej organizator Wydarzenia.

 

3. Każdy pełnoletni Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do dostarczenie na Wydarzenie podpisanych:

❐ akceptacji Regulaminu Wydarzeń wraz z klauzulą RODO

❐ zgody na wykorzystanie wizerunku

 

Każdy niepełnoletni Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do dostarczenia na Wydarzenie podpisanych przez opiekuna prawnego:

❐ zgody na uczestnictwo w Zajęciach Tanecznych

❐ Regulaminu wraz z klauzulą RODO

❐ zgody na wykorzystanie wizerunku

 

Dostarczenie druku jest obowiązkiem każdego Uczestnika.

Wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej www.pointdancestudio.pl w zakładce Regulamin oraz na recepcji studia.

 

§3 OPŁATY ZA WYDARZENIA

1. Rodzaje opłat za Wydarzenia są różne i zależą od wybranego Wydarzenia.

 

2. Uczestnik zapisuje się na Wydarzenie indywidualnie. Nie można przekazywać zakupionego dla siebie Wydarzenia do wykorzystania innej osobie, bez wyjątków. 


3. Płatności za Wydarzenie należy dokonać przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Nieobecność Uczestnika na Wydarzeniu nie jest powodem do zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie Wydarzenia.
 

5. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Point Dance Studio, wszystkim Uczestnikom którzy opłacili Wydarzenie przysługuje zwrot 100% wpłaconych przez nich kwot do 5 dni roboczych od momentu odwołania Wydarzenia. 

 

6. Pierwsza rata/wpłata - w przypadku kiedy płatność na wydarzenie rozbita jest na 2 raty, traktowana jest jako zadatek. W przypadku rozbicia płatności na 3 raty - pierwsza oraz druga rata traktowane są jako zadatek. W przypadku braku rozbicia płatności na raty -  zadatek stanowi 75% kwoty całości ceny Wydarzenia. W przypadku gdy wpłata dokonana jest od razu w całości, jak zadatek traktuje się taką jej część, która stanowi równowartość pierwszej raty (w przypadku dwóch rat); lub pierwszej i drugiej raty (w przypadku trzech rat) przewidzianych przez Point Dance Studio.

7. Opłat za Wydarzenie można dokonać gotówką w recepcji Point Dance Studio, lub przelewem.

 

§4 UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

1. Aby uczestniczyć w Wydarzeniu należy je opłacić w wymiarze 100% ceny za dane Wydarzenie. Próba uczestnictwa kogoś w Wydarzeniu bez opłaty, skutkuje nałożeniem na Uczestnika opłaty w wysokości 200% ceny za dane Wydarzenie.

2. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste i sportowe, przed przystąpieniem do zajęć tanecznych. W przypadku zajęć High Heels obowiązkowe jest posiadanie nakładek na obcas szpilki, które zapobiegają uszkodzeniu parkietu.

 

3. Uczestnicy Wydarzenia dbają o kulturę osobistą, przestrzeganie ogólno przyjętych norm społecznych oraz poszanowanie wspólnej przestrzeni dla wszystkich Uczestników jaką jest siedziba Point Dance Studio lub miejsce Wydarzenia. Uczestnicy dbają o higienę osobistą - w szczególności o zmienne obuwie i świeży strój do ćwiczeń.

4. Za zachowanie, które innym Uczestnikom przeszkadza na Wydarzeniu - Point Dance Studio ma prawo wyprosić Uczestnika z Wydarzenia - bez możliwości zwrotu części lub całości poniesionych przez Uczestnika kosztów Wydarzenia. 

 
5. W przypadku zajęć tanecznych odbywających się na Wydarzeniu, telefony Kursantów powinny być wyciszone.

Nagrywanie zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia.


 

§5 ZMIANY W GRAFIKU WYDARZEŃ I ZASTĘPSTWA

1. Point Dance Studio powiadamia Uczestników o aktualnym grafiku Wydarzenia, ewentualnych zastępstwach  lub odwołaniu zajęć przy pomocy postów oraz relacji Instastory na platformie Instagram oraz na Wydarzeniu na platformie Facebook.

2. Point Dance Studio zobowiązuje się do przeprowadzenia Wydarzenia w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem Wydarzenia. W wyjątkowych sytuacjach Point Dance Studio zastrzega sobie możliwość zmiany formy Wydarzenia, dnia wydarzenia lub rozpiski godzinowej. Wpływ na to mogą mieć niedyspozycyjność gości zaproszonych na Wydarzenie, opóźnienia lotów i transportu, utrudniające podróż warunki pogodowe, losowe sytuacje uniemożliwiające przeprowadzenie Wydarzenia, siły wyższe.

3. W przypadku choroby instruktora prowadzącego zajęcia taneczne, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej obecność instruktora na Wydarzeniu - Point Dance Studio zastrzega sobie możliwość zmiany instruktorów prowadzących warsztaty/formy organizowanego wydarzenia. Ewentualna zmiana nie jest powodem do ubiegania się przez Uczestnika o zwrot części lub całości poniesionych kosztów Wydarzenia. 

§6 BEZPIECZEŃSTWO

1. W przypadku zajęć tanecznych podczas Wydarzenia, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ dotykania, opierania się o lustra, oraz siadania pod nimi.

 

2. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz stosowanie się do regulaminu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.

 

3. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów i substancji, materiałów łatwopalnych, oraz używania otwartego ognia. Niestosowanie się do tego przepisu skutkuje natychmiastowym wyproszeniem z miejsca i budynku w którym odbywa się Wydarzenie bez możliwości zwrotu części lub całości poniesionych przez Uczestnika kosztów Wydarzenia.

4. Cena Wydarzenia nie uwzględnia ubezpieczenia Uczestnika. Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu oświadcza że jest ubezpieczony, i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez niego ćwiczeń fizycznych. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem Wydarzenia.

5. Zapisując się na Wydarzenie organizowane przez Point Dance Studio, Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w Wydarzeniu uczestniczy na własną odpowiedzialność. Point Dance Studio nie odpowiada za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki Uczestnika powstałych podczas Wydarzenia. 

Point Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Uczestnika, wywołanego nadmiernym wysiłkiem w trakcie ćwiczeń. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

 
6. Za wszelkie rzeczy wartościowe pozostawione, zgubione, utracone na terenie Wydarzenia - Point Dance Studio nie odpowiada. Uczestnik może zabrać je ze sobą na salę/miejsce Wydarzenia.

 

7. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków oraz środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających nie mogą brać udziału w Wydarzeniu i mają zakaz wstępu na teren Wydarzenia. Konsekwencją niestosowania się do niniejszego punktu regulaminu może być zakaz dalszego udziału w Wydarzeniu bez możliwości zwrotu części lub całości poniesionych przez Uczestnika kosztów Wydarzenia.


8. Sprzęt grający na salach tanecznych oraz w miejscach organizowania Wydarzeń obsługiwany jest tylko przez instruktorów lub pod nadzorem organizatora.

9. Nie tańczymy z niebezpiecznymi ozdobami na sobie np. duże kolczyki, długie wisiorki itp.

 

10. W Wydarzeniu nie może uczestniczyć osoba, która jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, przez wzgląd na inne osoby korzystające z dostępnych usług. Point Dance Studio może uzależnić zgodę na wstęp Uczestnika do obiektu, od dostarczenia orzeczenia lekarskiego i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia, potwierdzającego brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej danego Uczestnika, jeżeli u personelu powstaną jakiekolwiek uzasadnione wątpliwości co do jego stanu zdrowia.

 

11. Uczestnik Wydarzenia odpowiada materialnie za wszelkie spowodowane przez niego szkody w miejscu Wydarzenia w wysokości 100% odtworzenia lub zakupu. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, odpowiedzialność finansową ponosi opiekun prawny Uczestnika. 

 

§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników  jest Point Dance Studio. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Point Dance Studio dla celów organizacji Wydarzenia. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia z bazy danych. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez Point Dance Studio - Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun prawny, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez Point Dance Studio.


§8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Point Dance Studio (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Point Dance Studio. Po konsultacji, Point Dance Studio może wyrazić zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów na serwisach społecznościowych i w innych publikacjach – zrobionych/nagranych podczas Wydarzenia – pod warunkiem oznaczenia studia na zdjęciach, autora materiałów, podpisania gdzie zostały wykonane wraz z odnośnikiem do strony internetowej Point Dance Studio.

 

§9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Point Dance Studio powstałe w wyniku jego działania.


2. Na salach tanecznych (w przypadku zajęć tanecznych) obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach. Zakaz nie obowiązuje instruktorów.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

4. Point Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie przy jednoczesny poinformowaniu o tym na stronie stronie Wydarzenia na platformie Facebook, lub poprzez posty na Instagramie.

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI (klauzula RODO)

1. Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego jako Point Dance Studio sp. z o.o. zapewniamy, że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.


2. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Point Dance Studio sp. z o.o.  

Podgórna 15, 61-828 Poznań 

E-mail: pointdancestudioinfo@gmail.com

(dalej Administrator)


3. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujący celach:
- umożliwienia świadczenia usług, umożliwienie Ci korzystania z naszej oferty; np. poprzez korespondencję mailową,
- rozliczenie twoich płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi,
- prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w sposób, na który wyraziłeś zgodę,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4. Administrator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.


5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilnoprawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne. Czas przetwarzania danych osobowych zostanie określony w zgodzie z w/w Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018 r.


6. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi z zakresu księgowości, badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, marketingowe (w szczególności social media).


7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


8. Podajesz dane dobrowolnie, jednakże ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty.


9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.


 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ZGODA NA 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Każdy Uczestnik Wydarzenia Point Dance Studio, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tj, Dz. u. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w związku z braniem udziału w Wydarzeniu.

 

2. Każdy Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, utrwalonego podczas zajęć, warsztatów oraz Wydarzeniach organizowanych przez Point Dance Studio w materiałach promocyjnych (w przypadku osób nieletnich taką zgodę wyraża opiekun prawny). Wizerunek może być utrwalany podczas wszystkich zajęć, Wydarzeń lub aktywności organizowanych przez Point Dance Studio w formie nagrań wideo i zdjęć fotograficznych.

 

3. Point Dance Studio ma prawo do korzystania z wizerunku Uczestnika Wydarzenia przy tworzeniu materiałów promocyjnych, bezpłatnemu przekazywania ich sponsorom, partnerom i instytucjom wspierającym. 


4. Uczestnik Wydarzenia zdaje sobie sprawę z faktu, że jego dane/dane dziecka oraz jego wizerunek mogą być wykorzystywane w takich materiałach promocyjnych/relacjach jak filmy i zdjęcia - a po opublikowaniu ich w internecie nie zawsze jest możliwość ich edytowania. Takie materiały nie będą usuwane/kasowane w wypadku braku możliwości ich edycji.

Kotwica 1
bottom of page