top of page

❐𝗦𝗧𝗥𝗘𝗘𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘/𝗖𝗛𝗢𝗥𝗘𝗢 𝗡𝗔𝗕𝗢́𝗥 do nowych grup początkujących 15+ i 10-14 lat


❐ 𝖢𝗁𝖼𝖾𝗌𝗓 𝗓𝖺𝖼𝗓𝖺̨𝖼́ 𝗍𝖺𝗇́𝖼𝗓𝗒𝖼́? - 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗓𝖺𝗉𝗋𝖺𝗌𝗓𝖺 𝗇𝖺:

𝗡𝗔𝗕𝗢́𝗥 𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗪𝗬𝗖𝗛 𝗚𝗥𝗨𝗣 𝗣𝗢𝗖𝗭𝗔̨𝗧𝗞𝗨𝗝𝗔̨𝗖𝗬𝗖𝗛 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗘𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘/𝗖𝗛𝗢𝗥𝗘𝗢 💫


🟥 𝗣𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗲 𝘇𝗮𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗮 𝗴𝗿𝘂𝗽𝘆 𝘀𝗮̨ 𝘇𝗮 𝗱𝗮𝗿𝗺𝗼𝘄𝗲 - 𝗆𝗈𝗓̇𝖾𝗌𝗓 𝗉𝗋𝗓𝗒𝗃𝗌́𝖼́ 𝗂 𝗓𝗈𝖻𝖺𝖼𝗓𝗒𝖼́ 𝗃𝖺𝗄 𝗐𝗒𝗀𝗅𝖺̨𝖽𝖺𝗃𝖺̨ 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺 𝗍𝖺𝗇𝖾𝖼𝗓𝗇𝖾!𝖶 𝗍𝗒𝗆 𝗋𝗈𝗄𝗎 𝗉𝗈𝗐𝗌𝗍𝖺𝗃𝖺̨ 𝟤 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗒 𝗐𝗂𝖾𝗄𝗈𝗐𝖾:

🔸 𝟣𝟢-𝟣𝟦 𝗅𝖺𝗍 𝗀𝗋𝗎𝗉𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗐𝖺𝖽𝗓𝗈𝗇𝖺 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗓 𝖩𝖾̨𝖽𝗋𝗄𝖺 𝖨𝗇𝖽𝖾𝖻𝗌𝗄𝗂𝖾𝗀𝗈 𝗂 𝖬𝖺𝗋𝗂𝖾̨ 𝖲𝗓𝗐𝖺𝗃𝗅𝗂𝗄

𝗐 𝗄𝖺𝗓̇𝖽𝗒 𝗉𝗈𝗇𝗂𝖾𝖽𝗓𝗂𝖺ł𝖾𝗄 𝗂 𝗉𝗂𝖺̨𝗍𝖾𝗄 𝗈 𝟣𝟨.𝟦𝟢


🔸 𝟣𝟧+ 𝗀𝗋𝗎𝗉𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗐𝖺𝖽𝗓𝗈𝗇𝖺 𝗉𝗋𝗓𝖾 𝖬𝖺𝗋𝖼𝗂𝗇𝖺 𝖲𝗓𝖺𝖿𝗋𝖺𝗇́𝗌𝗄𝗂𝖾𝗀𝗈 𝗂 𝖣𝗈𝗆𝗂𝗇𝗂𝗄𝖾̨ 𝖩𝖺ł𝗈𝗌𝗓𝗒𝗇́𝗌𝗄𝖺̨

𝗐 𝗄𝖺𝗓̇𝖽𝖺̨ 𝗌́𝗋𝗈𝖽𝖾̨ 𝗂 𝖼𝗓𝗐𝖺𝗋𝗍𝖾𝗄 𝗈 𝟣𝟨.𝟦𝟢


🟥 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗒 𝗋𝗎𝗌𝗓𝖺𝗃𝖺̨ 𝗈𝖽 𝟤 𝗍𝗒𝗀𝗈𝖽𝗇𝗂𝖺 𝗐𝗋𝗓𝖾𝗌́𝗇𝗂𝖺 - 𝖼𝗓𝗒𝗅𝗂 𝗈𝖽 𝟣𝟣 𝗐𝗋𝗓𝖾𝗌́𝗇𝗂𝖺 🟥𝖭𝖺 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺𝖼𝗁 𝗇𝖺𝗎𝖼𝗓𝗒𝖼𝗂𝖾 𝗌𝗂𝖾̨ 𝗉𝗈𝖽𝗌𝗍𝖺𝗐 𝗍𝖺𝗇́𝖼𝖺 - 𝗋𝗒𝗍𝗆𝗂𝗄𝖺, 𝖻𝗈𝗎𝗇𝖼𝖾, 𝗀𝗋𝗈𝗈𝗏𝖾, 𝗉𝗂𝖾𝗋𝗐𝗌𝗓𝖾 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗆𝖺𝗍𝗒, 𝗄𝗋𝗈́𝗍𝗄𝗂𝖾 𝖼𝗁𝗈𝗋𝖾𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝖾, 𝗄𝗍𝗈́𝗋𝖾 𝗓 𝖼𝗓𝖺𝗌𝖾𝗆 𝖻𝖾̨𝖽𝗓𝗂𝖾𝖼𝗂𝖾 𝗋𝗈𝗓𝖻𝗎𝖽𝗈𝗐𝗒𝗐𝖺𝖼́. 𝖨 𝖽𝗎𝗎𝗎𝗓̇𝗈 𝗐𝗂𝖾̨𝖼𝖾𝗃. 𝖯𝗈𝗓𝗇𝖺𝖼𝗂𝖾 𝗇𝗈𝗐𝗒𝖼𝗁 𝗅𝗎𝖽𝗓𝗂. 𝖯𝗈𝗓𝗇𝖺𝖼𝗂𝖾 𝗉𝗂𝖾̨𝗄𝗇𝖺̨ 𝗆𝗎𝗓𝗒𝗄𝖾̨. 𝖠 𝗓𝖺𝖽𝖻𝖺𝗃𝖺̨ 𝗈 𝗍𝗈 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗃𝗈𝗇𝖺𝗅𝗂𝗌́𝖼𝗂. 𝖪𝗈𝗍𝗒 𝗐 𝗍𝖺𝗇́𝖼𝗎. 𝖣𝗈𝗆𝗂𝗇𝗂𝗄𝖺, 𝖩𝖾̨𝖽𝗋𝖾𝗄, 𝖬𝖺𝗋𝗂𝖺 𝗂 𝖬𝖺𝗋𝖼𝗂𝗇. 𝖭𝖺 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺𝖼𝗁 𝖽𝖺𝗃𝖺̨ 𝖶𝖺𝗆 𝖼𝖺ł𝗒𝖼𝗁 𝗌𝗂𝖾𝖻𝗂𝖾 ✨

𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗍𝗈 𝗆𝗂𝖾𝗃𝗌𝖼𝖾 𝗐 𝗄𝗍𝗈́𝗋𝗒 𝖽𝖻𝖺𝗆𝗒 𝗈 𝖶𝖺𝗌𝗓 𝗋𝗈𝗓𝗐𝗈́𝗃, 𝖽𝗈𝖻𝗋𝖺̨ 𝖺𝗍𝗆𝗈𝗌𝖿𝖾𝗋𝖾̨ 𝗂 𝗃𝖺𝗄𝗈𝗌́𝖼́. 𝖠 𝗉𝗈 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺𝖼𝗁 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗓𝗎𝗃𝖾𝗆𝗒 𝗂𝗆𝗉𝗋𝖾𝗓𝗒, 𝗐𝗒𝗃𝗌́𝖼𝗂𝖺 𝖽𝗈 𝗄𝗅𝗎𝖻𝗈́𝗐, 𝗐𝗒𝖽𝖺𝗋𝗓𝖾𝗇𝗂𝖺 - 𝗋𝗈𝖻𝗂𝗆𝗒 𝗋𝗓𝖾𝖼𝗓𝗒. 𝖹𝖺𝗉𝗋𝖺𝗌𝗓𝖺𝗆𝗒 😎🔺𝗡𝗮 𝘇𝗮𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗮 𝗴𝗿𝘂𝗽𝘆 𝗻𝗶𝗲 𝘁𝗿𝘇𝗲𝗯𝗮 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇𝗮𝗽𝗶𝘀𝘆𝘄𝗮𝗰́ - 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝗿𝗰𝘇𝘆 𝗻𝗮 𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗷𝘀́𝗰́. 𝗣𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗲 𝘇𝗮𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗮̨ 𝗳𝗿𝗲𝗲. 𝗡𝗮𝗯𝗼́𝗿 𝗱𝗼 𝗴𝗿𝘂𝗽𝘆 𝘁𝗿𝘄𝗮 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗰𝗮ł𝘆 𝘄𝗿𝘇𝗲𝘀𝗶𝗲𝗻́. 𝗝𝗲𝘇̇𝗲𝗹𝗶 𝗰𝗵𝗰𝗲𝘀𝘇 𝘇𝗮𝗰𝘇𝗮̨𝗰́ 𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲𝗰 - 𝘁𝗼 𝘁𝘂 ✨Wszelkie p𝗒𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺 – 𝗌́𝗆𝗂𝖺ł𝗈 𝗉𝗂𝗌𝗓 na FB 𝗅𝗎𝖻 𝖽𝗓𝗐𝗈𝗇́

𝖦𝗋𝖾𝗀𝗈𝗋𝗒 – 𝟨𝟫𝟩𝟤𝟧𝟢𝟫𝟪𝟪

𝖬𝖺𝗋𝗂𝗎𝗌𝗓 – 𝟧𝟣𝟣𝟤𝟩𝟫𝟥𝟤𝟥


𝖣𝗈 𝗓𝗈𝖻𝖺𝖼𝗓𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗇𝖺 𝗌𝖺𝗅𝗂

𝖯𝗈𝗓𝖽𝗋𝖺𝗐𝗂𝖺𝗆𝗒 𝖤𝗄𝗂𝗉𝖺 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍𝖺

Comments


Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagĂłw
Nie ma jeszcze tagĂłw.
Podążaj za nami
  • facebook-square
  • youtube-square
  • Instagram - Black Circle
bottom of page