top of page

English version below

*click

Regulamin Big Point

Big Point
 

14 – 15 kwietnia 2018r. Poznań
 

 1. Big Point jest to projekt przeznaczony dla wszystkich tancerzy z Polski oraz innych krajów.
   

 2. Termin: 14 – 15 kwietnia 2018r.
   

 3. Miejsce: Dokładne miejsce warsztatów oraz contestu waacking podane będzie na stronie FB – Big POINT.
   

 4. Organizator wydarzenia: Szkoła Tańca „Point Dance Studio”
   

 5. Cel imprezy:

- umocnienie oraz rozwój polskiej i światowej sceny tanecznej

- wymiana doświadczeń i umiejętności pomiędzy tancerzami z różnych krajów

- popularyzacja tańca jako aktywna forma spędzania wolnego czasu
 

   6.Program wydarzenia jest zawarty w grafiku imprezy i przewiduje:

- warsztaty taneczne,

- zawody taneczne oraz imprezę taneczną.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku wydarzenia jak również zmiany miejsca warsztatów oraz imprezy.
 

    7.Uczestnictwo:

Uczestnictwo każdej osoby warunkuje przesłanie zgłoszenia Organizatorowi drogą mailową na adres: info.bigpoint@gmail.com oraz opłacenie opłaty startowej lub w przypadku warsztatów opłaty za warsztaty w wyznaczonym terminie.

Zgłoszenie musi zawierać:

1) imię, nazwisko, miasto/kraj, data urodzenia, nr telefonu.

2) informację czego dotyczy:

 1. Pakiet Tony

 2. Pakiet Waacking

 3. Zawody waacking

 - kat. beginners

 - kat. open
 

Przykładowo:
1) Anna Nowak, Warszawa/Polska, 06.12.1993r., 500 300 400
2) Pakiet Waacking, zawody waacking beginners, 2 klasy Tony
 

     8.Ilość miejsc na listach jest ograniczona do:

- warsztaty Tony-Gregory: 90 osób

- warsztaty waacking: 90 osób

- zawody waacking: 100 osób

Organizator zamyka listy startowe automatycznie po wypełnieniu wskazanego limitu.   
 

     9. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za warsztaty lub startowe w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Organizatora. Brak uiszczenia odpowiedniej opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem z listy startowej lub zwolnieniem miejsca warsztatowego.
 

   10. W przypadku niewykorzystania opłaconego pakietu/opłaty startowej, Organizator nie zwraca pieniędzy Uczestnikowi. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed terminem wydarzenia, Organizator nie zwraca zgłaszającym wpłaconych pieniędzy. Możliwe jest przekazanie swojego miejsca osobie wskazanej przez zgłaszającego.
 

   11. Wejście na warsztaty, zawody, imprezę możliwe jest tylko i wyłącznie za okazaniem odpowiedniej opaski, założonej trwale na rękę. W przypadku zniszczenia/zerwania opaski Uczestnik musi zgłosić się do Organizatora ze zniszczoną/zerwaną opaską w celu wydania nowej.
 

   12. W przypadku Uczestników warsztatów tańczących w obuwiu z obcasem – możliwe jest używanie jedynie butów z grubym korkiem, a w przypadku wąskich szpilek – istnieje obowiązek nałożenia nakładek ochronnych na obcasy. Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu użycia obuwia na sali treningowej, jeśli mogłoby spowodować zniszczenie parkietu/podłoża.
 

   13. Nagrywanie, fotografowanie warsztatów odbywać się będzie przez zatrudnione w tym celu osoby. Uczestnicy nie mogą nagrywać, ani fotografować warsztatów.
 

   14. Każdy Uczestnik organizuje we własnym zakresie swój transport, wyżywienie oraz zakwaterowanie.
 

   15. Uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas trwania wydarzenia oraz skutki niestosowania się do regulaminu i zaleceń.
 

   16. Wszyscy Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i zasad bezpieczeństwa na terenie obiektów, w których będzie odbywać się projekt.

   17. Nad przebiegiem wydarzenia czuwają Organizatorzy, dlatego też Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do ich poleceń i wskazań.
 

   18. Osoby biorące udział w wydarzeniu zobowiązane są do przestrzegania zasad kultury osobistej i poszanowania drugiej osoby.
 

   19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne zagubione bądź pozostawione w pomieszczeniach podczas trwania wydarzenia.
 

   20. Za ewentualne wyrządzone szkody odpowiada finansowo Uczestnik za nie odpowiedzialny.
 

   21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie biorące udział w evencie. Odpowiedzialność za nieletnich Uczestników podczas trwania wydarzenia, jak również podczas dojazdu na i z miejsca wydarzenia, ponosi ich opiekun prawny.
 

   22. Nieletni Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział Uczestnika w wydarzeniu.
 

   23. Organizator może dokonać selekcji osób chcących wziąć udział w wydarzeniu. Uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych oraz innych narzędzi i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, zażywania jakichkolwiek używek, środków odurzających itp. Osoby niepełnoletnie mają zakaz spożywania alkoholu podczas trwania wydarzenia. Osoby nieprzestrzegające wyżej wymienionego punktu zostaną niezwłocznie usunięte z imprezy. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, Organizator może wezwać służby porządkowe.
 

  24. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Organizator imprezy.
 

  25. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą być usunięte z miejsca wydarzenia.
 

  26. Zgłoszenie się na turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze i bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez Organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.

Kotwica 1

Rules of Participation

Big Point
 

14 – 15 April 2018, Poznań


 

 1. Big Point is a project dedicated to all dancers from Poland and from abroad.
   

 2. Date: 14 – 15 April 2018
   

 3. The exact place of the workshop and waacking contest will be given on the FB website - Big POINT.
   

 4. Organizer of Big Point event is „Point Dance Studio” Dance School.
   

 5. Goals of the event:

  - strengthening and development of the polish and world dance scene

  - exchange of experiences and skills between dancers from different countries      
  - popularization of dance as an active form of spending time 

 6. The program of the event is included in the event schedule and provides:

          - dance workshops,

          - dance competition and a dance party.

          The organizer reserves the right to change the schedule of the event as well as change the place of the workshop and the event.
   

 7. Participation:

  Each person who wants to take part in the event is obliged to send the application to the Organizer by email: info.bigpoint@gmail.com and pay the fee for the workshops and / or competition within the prescribed period

    The application must contain:

     1) name, surname, city / country, date of birth, phone number.

     2) information about what the application refers to:

         a) Tony package

         b) Waacking package

         c) Waacking competition:

          - beginners category

          - open category

          For example:

  1) Anna Kot, Berlin / Germany, 30/12/1993, 500 300 400

  2) Waacking package, waacking beginners, 2 Tony classes
   

 8. The number of places on the lists is limited to:

  - 90 people: Tony-Gregory workshops

  - 90 people: waacking workshop

  - 100 people: waacking competition

  The Organizer automatically closes the start lists, after filling the limit.
   

 9. The participant is obliged to pay the fee for the workshops or for the contest within the deadline set by the Organizer. The lack of an appropriate fee within the prescribed deadline results in removal from the start list or the release of a workshop space.
   

 10. If the Participant pays the selected package but does not use it (absence from workshops/contest) - the Organizer does not return the money. If a person resigns from participation before the date of event, the Organizer does not return payed money to the applicant; it is possible for another person to take applicant’s place on the list, if applicant finds such person by him-/herself.
   

 11. Entry to the workshops, contest and a party is possible only with the presentation of the appropriate wristband. If the wristband is damaged or broken, the Participant must report to the Organizer with a damaged/broken wristband in order to get a new one.
   

 12. If the Participants of workshops dance in heel shoes - it is possible to use only shoes with a thick cork; in the case of narrow heels - Participant must apply protective covers to heels. The Organizer reserves the right to prohibit the use of shoes in the training room, if it could cause damage to the parquet/floor.
   

 13. Recording and photographing workshops will be carried out by persons employed for this purpose. Participants can not record or photograph workshops.
   

 14. Each Participant organizes their own transport, food and accommodation on their own.
   

 15. Each Participant insures himself on his own. The organizer is not responsible for any accidents caused during the event and for the consequences of non-compliance with the regulations and recommendations.
   

 16. All Participants of the event are obliged to comply with health and safety rules, fire protection rules and safety rules everywhere, where the project will take place.
   

 17. Organizers watch over the course of the event, therefore the Participants are obliged to strictly follow their instructions and recommendations.
   

 18. People taking part in the event are obliged to observe the principles of personal culture and respect for the other person.
   

 19. The Organizer is not responsible for private items lost or left during the event.
   

 20. The Participant is responsible for any damage caused by the Participant.
   

 21. The Organizer is not responsible for minors taking part in the event. Legal guardians are responsible for underage Participants during the event, as well as when travellin to and from the venue.
   

 22. The parent /legal guardian must consent to the participation of a minor Participant in the event. The minor Participant must send such consent to the Organizer before the event.
   

 23. The Organizer may select people who want to take part in the event. Participants are strictly prohibited from bringing pyrotechnic materials and other tools and objects that may threaten safety, smoking cigarettes and tobacco products, taking any stimulants, intoxicants, etc. Minors are prohibited from drinking alcohol during the event. People not complying with the above-mentioned point will be immediately removed from the event. If necessary, the Organizer may call the law enforcement service.
   

 24. In case of dispute issues not regulated by these regulations, the decision is made by the Organizer of the event.
   

 25. People not complying with these regulations may be removed from the place of the event.
   

 26. Participating in the event means full acceptance of the regulations and expressing forever and unconditionally consent to the free photo, video and TV registration of all presentations and their use, publication and broadcast in any media and by the Organizers, as well as the use of personal data in the event materials.

bottom of page